ارسال به دوستان
کد خبر : 48603

مبانی زهد از دیدگاه امام خمینی

پژوهشهای اخلاقی سال اول شماره دوم زمستان 1389
مبانی زهد از دیدگاه امام خمینی
فاطمه سادات مرتضوی و جعفرشانظری
چکیده شناخت مبانی زهد در تفسیر و تبیین آن تاثیرگذاراستخطا در تفسیر این مبانی موجب بورز افراط یا تفریط شده و آسیبهای فردی و اجتماعی را به دنبال دارد از این رو برای تعریف صحیح و معتدل از زهد باید ابتدا مبانی آن را ارائه کرد در این مقاله بر مبنای دیدگاه امام خمینی در نگاه به دنیا مغایرت معنای زهد با رهبانیت واصالت عمل در دنیا برای رسیدن به سعادت اخروی روشن میگردد.و با معرفی انسان به عنوان موجودی دارای دو حیثیت ملکی و ملکوتی معنایی اعتدالی از زهد ارائه می شود سپس با تبیین چیستی فزرت در انسان زهد حقیقی کمال انقطاع از غیر حق بهد سوی حق دانسته شده است مراتب زهد از مصادیق تشکیکی آن به حساب می آید افزون بر آن با ارئه نگاه جامع به هویت اجتماعی انسان در کنار ماهیت فردی او تحصیل زهد حتی در حوزه عرفان را در گرو محبت خلق و حضور در اجتماع برای تحقق هویت جمعی و تعامل اجتماعی دانسته می شود
کلید وازه ها:
زهد معرفت شناسی انسان شناسی فطرت خودفردی وخود اجتماعی

دانلود کامل متن مقاله


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :