1323رکورد در مدت زمان 9.203ثانیه
عبارت مورد جستجو :
نکته ؛ لازم به ذکر است است از آنجا که یکی از رسالتهای این سایت اطلاع رسانی و تنوع محتوایی برای کاربران محترم است لذا از نویسندگان محترم دیگر با ذکر نام و مشخصات مقالاتی درج می گردد بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه محتوای آنها نمی باشد این مقاله به قلم آقای دکتر حسن بلخاری در مجله نشریه هنرهای زیبا شماره 24 زمستان 1384به چاپ رسیده است چکیده جایگاه کیهان شناختی دایره ومربع در معماری مقدس (اسلامی ) هنر و معماری سنتی مبتنی بر اصل تناظر میان عالم و آدم است.در ذهن بسیط انسان سنتی نسبتها و مفاهیم انسانی چنان بسط می یابند که دامنه وسیع کیهان را نیز در بر می گیرند و کیهانی که در این قلمرو شکل یافته و تصویر می شود چون محصول جهان بینی این انسان است تعریفی کاملا انسانی می یابد نظر بر این است که به همین دلیل بین مفاهیم کیهانی و انسانی در جهان بینی سنتی اشتراک وسیعی به وجود می آید . تاثیر اصل تناظر در معماری مقدس ، اشتراک ابعاد هندسی معبد -به عنوان نمونه کوچک شده کالبد حق (عالم)- و پیکر انسان است و به یک عبارت عمارت عالم و آدم یکی است این معنا سبب گشته در کیهان شناسی ادیان شرقی به ویژه اسلام اشکال هندسی ابعاد کیهانی را شرح نموده و هم آنها در ساخت معماریهای مقدس تجلی یابند در این میان دایره و مربع جایگاهی ویژه دارند جایگاهی که در متون کیهان شناسی هم بیانگر روح لاینتاهی عالم اند(به صورت دایره ) و هم بیانگر ابعاد یناهی آن (مربع) معماری مقدس دایره مربع کعبه هندسه مقدس نکته ؛ لازم به ذکر است است از آنجا که یکی از رسالتهای این سایت اطلاع رسانی و تنوع محتوایی برای کاربران محترم است لذا از نویسندگان محترم دیگر با ذکر نام و مشخصات مقالاتی درج می گردد بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه محتوای آنها نمی باشد این مقاله به قلم آقای دکتر حسن بلخاری در مجله نشریه هنرهای زیبا شماره 24 زمستان 1384به چاپ رسیده است چکیده جایگاه کیهان شناختی دایره ومربع در معماری مقدس (اسلامی ) هنر و معماری سنتی مبتنی بر اصل تناظر میان عالم و آدم است.در ذهن بسیط انسان سنتی نسبتها و مفاهیم انسانی چنان بسط می یابند که دامنه وسیع کیهان را نیز در بر می گیرند و کیهانی که در این قلمرو شکل یافته و تصویر می شود چون محصول جهان بینی این انسان است تعریفی کاملا انسانی می یابد نظر بر این است که به همین دلیل بین مفاهیم کیهانی و انسانی در جهان بینی سنتی اشتراک وسیعی به وجود می آید . تاثیر اصل تناظر در معماری مقدس ، اشتراک ابعاد هندسی معبد -به عنوان نمونه کوچک شده کالبد حق (عالم)- و پیکر انسان است و به یک عبارت عمارت عالم و آدم یکی است این معنا سبب گشته در کیهان شناسی ادیان شرقی به ویژه اسلام اشکال هندسی ابعاد کیهانی را شرح نموده و هم آنها در ساخت معماریهای مقدس تجلی یابند در این میان دایره و مربع جایگاهی ویژه دارند جایگاهی که در متون کیهان شناسی هم بیانگر روح لاینتاهی عالم اند(به صورت دایره ) و هم بیانگر ابعاد یناهی آن (مربع) معماری مقدس دایره مربع کعبه هندسه مقدس
این مقاله در مجله علمی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علون انسانی دانشگاه اصفهان دوره دوم شماره 32 و33 بهار و تابستان 1382 به چاپ رسیده است چکیده حقیقت انسان تعریف ناپذیر است مقاله حاضر در جستجوی این است تا پاسخی هرچند کوتاه بر پرسشهایی که ذهن انسان را به خود معطوف میدارد از راه شناخت روان و از دریچه نفس ار ائه دهد .هویت و ماهیت انسان چیست؟ آیا گوهر انسان قابل تعریف منطقی است؟ در این نوشتار به انظار و افکار اشاره شده و ا ز میان آنها دیدگاه عرفانی درباره شناخت نفس را برترشمرده و این نکته را مفروض دانسته که ما نمی توانیم خود را صرفا ذهن بنامیم ،یعنی نمی توانیم هویت خویش را مجموعه ای از آگاهی های فردی و خاطرات بدانیم. سرانجام بر این لوازم دست یافته ایم که گوهر و هویت انسان یک حقیقت جاوید ، غیر قابل تعریف منطقی ، غیرقابل تجزیه است و فساد و تباهی در او راه ندارد ، زیرا اولا عاری و فاقد از هرگونه ضد است و ثانیا زوال علل چهارگانه با توجه به اینکه نفس انسان صورتی زاید بر ذات ندارد و فاعل و غایت او واجب الوجود است ، در او مفهوم نیست. نفس ذهن روح بسیط مجرد بدن مطهر و طهور وحدت و کثرت
جادوگر تویی! 30 دی 1392 17:58
حالم را خو ب می کنند کارمندهایی که حوصله دارند و لیست مدارک و مراحل کارها یکریز پشت سر هم بلغور نمی کنند و صاف و پوست کنده حالیت می کنند باید چکار کنی. خوشم می آید از آقا و خانم دکترهایی که موقع ورود مریض زیر چشمی به او نگاه نمی اندازند خوش و بش می کنند
نوام چامسکی در کتاب مهم خود مثلث سرنوشت درباره ی ویژگی اصلی لابی یهودی آمریکایی می نویسد : طرفداران اسرائیل در آمریکا فقط یهودیان نیستند بلکه عده ی بسیار زیادی غیریهودی وجود دارد که با جدیت از اسرائیل حمایت می کنند. چامسکی ادامه می دهد: "قبل از هر چیز باید روشن شود که پدیده ای که مت تیلمان از آن به عنوان لابی یهود نام می برد تنها به جامعه ی یهودیان آمریکا محدود نمی شود. این پدیده در بردارنده ی بخش بزرگی از چهره های لیبرال، رهبران سندیکاها، بنیاد گرایان دینی، محصولات با تکنولوژی برتر دولتی داخلی (یعنی تولیدات نظامی )و منابع تهدید نظامی و ماجراجویی نظامی خارجی و در کنار آن حامیان دولت اعم از کلیه نیروهای نظامی محافظه کار می باشد."
استاد خسته نباشید!!!! همیشه سر کلاس درسمان به تاب و توان آن چند نفری که جلو مینشینند حسادت می کنم به اینکه چطور برای سیاه کردن ورق و درنهایت سر و شکل دادن یک جزوه تمام وقت را فقط به استاد و آن دیازپام مجسم زل میزنند و پلکهایشان سنگینی نمی کنند
نکته ؛ لازم به ذکر است است از آنجا که یکی از رسالتهای این سایت اطلاع رسانی و تنوع محتوایی برای کاربران محترم است لذا از نویسندگان محترم دیگر با ذکر نام و مشخصات مقالاتی درج می گردد بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه محتوای آنها نمی باشد این نوشتار خلاصه ای از مقاله آقای مرتضی شیرودی است که در ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر شماره 39 سال چهارم آذر ماه 1384 به چاپ رسیده است. چکیده مسیحیت صهیونیستی؛ تبیین یک واژه جدید در نام و عنوان مقاله، مسیحیت صهیونیستی را نظریه نامیدیم؛ علت آن، این است که نظریه یا تئوری، به معنای رأی و اندیشه به کار می رود و نیز، نمایان گر کوششی است که برای فهم یک پدیده یا علل رابطة متقابل میان چند پدیده صورت می گیرد. در واقع، تئوری در پی تشریح آن است که چرا پدیده مشخصی رخ داده و به عبارت دیگر، آن، مجموعه یک پرچه از روابطی است که دارای سطح معینی از اعتبارند، هم چنین، نظریه، مجموعه ای از قاعده هاست که به رفتار یا پدیده خاصی مربوط می شود و البته، نظریه، قابل اثبات نیست؛ اما می توان به آن معتقد بود و از این رو، فرضیه ای ثابت نشده است نظریه مسیحیت صهیونیستی صهیونیسم مسیحیت نکته ؛ لازم به ذکر است است از آنجا که یکی از رسالتهای این سایت اطلاع رسانی و تنوع محتوایی برای کاربران محترم است لذا از نویسندگان محترم دیگر با ذکر نام و مشخصات مقالاتی درج می گردد بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه محتوای آنها نمی باشد این نوشتار خلاصه ای از مقاله آقای مرتضی شیرودی است که در ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر شماره 39 سال چهارم آذر ماه 1384 به چاپ رسیده است. چکیده مسیحیت صهیونیستی؛ تبیین یک واژه جدید در نام و عنوان مقاله، مسیحیت صهیونیستی را نظریه نامیدیم؛ علت آن، این است که نظریه یا تئوری، به معنای رأی و اندیشه به کار می رود و نیز، نمایان گر کوششی است که برای فهم یک پدیده یا علل رابطة متقابل میان چند پدیده صورت می گیرد. در واقع، تئوری در پی تشریح آن است که چرا پدیده مشخصی رخ داده و به عبارت دیگر، آن، مجموعه یک پرچه از روابطی است که دارای سطح معینی از اعتبارند، هم چنین، نظریه، مجموعه ای از قاعده هاست که به رفتار یا پدیده خاصی مربوط می شود و البته، نظریه، قابل اثبات نیست؛ اما می توان به آن معتقد بود و از این رو، فرضیه ای ثابت نشده است نظریه مسیحیت صهیونیستی صهیونیسم مسیحیت
نکته ؛ لازم به ذکر است است از آنجا که یکی از رسالتهای این سایت اطلاع رسانی و تنوع محتوایی برای کاربران محترم است لذا از نویسندگان محترم دیگر با ذکر نام و مشخصات مقالاتی درج می گردد بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه محتوای آنها نمی باشد این مقاله به قلم آقای امیر دیوانی در مجله پژوهشهای فلسفی و کلامی به چاپ رسیده است . هویت شخصی و نظریه های جاودانگی چکیده فکر و اندیشه بشری درباره مسئله جاودانگی و کیفیت آن همواره حساس و فعال بوده است و دعوت انبیای الهی به سوی ایمان به جاودانگی بر این حساسیت بسیار افزوده است. خصوصیات این تفکر و نتایج آن در فلسفه و کلام به طور عام و فلسفه و کلام اسلامی به طور خاص جلوه گرشده است در این عرصه های معرفتی طرفداران جاودانگی انسان همواره با دو مسئله بنیادی سر و کار داشته اند که هر رایی درباره آنها در مسئله اصلی تاثیر می گذارد امروزه این دو مسئله به مسئله (حفظ) هویت شخصی در زندگی جاودانه و مسئله ارتباط نفس و ذهن و بدن معروف است.در این مقاله تلاش می شود تا نخست آرای مختلف فیلسوفان و متکلمان مسلمان در ارتباط جاودانگی با مسئله (حفظ) هویت شخصی گزارش شود و در مرحله کیفیت برخورد هر رای در حل این مسئله تقریر می گردد. جاودانگی جسمانی جاودانگی رو انی هویت شخصی بدن طبیعی و مثالی ملاکهای هو هویت رابطه نفس و بدن
خانه ای کنار او 13 آذر 1392 19:50
بسم الله الرحمن الرحیم. وضرب الله مثلاً للّذین امنوا امرات فرعون اذ قالت ربّ ابن لی عندک بیتاً فی الجنّه و نجّنی من فرعون و عمله و نجّنی من القوم الظّالمین. تحریم 11 و خدا، همسرِ فرعون را برای اهل ایمان مثال می زند آن زمان که گفت: پروردگارا! نزدِ خودت در بهشت خانه ای برایم بنا کن و من را از فرعون و عملش و از این قومِ ستمگر نجات بده. گفته بودی خانه ای برایت بسازد: توی بهشت: پیشِ خودش و من سالهاست همین آرزو کردنت را حسرت می خورم.
پژوهشگران دریافته اند که هزاره گرایی تقریبا در همه فرهنگهای دینی و اجتماعی جهان یافت می شود از جانب دیگر دومین عدد کتاب مکاشفه یوحنا، عدد 666، معروف به «عدد وحش » است که فکر بشر را به مدت تقریبا دو هزار سال مشغول کرده است و.... در همه پیش گویی های مربوط به آخر الزمان خبرهای وحشتناک و نگران کننده ای وجود دارد. وصف این فتنه ها در هودیت به گونه ای بود که در گذشته برخی از بزرگان یهود از ترس مقدمات ظهور موعود آخرالزمان، دعا می کردند خدا ظهور را در عصر آنان قرار ندهد! در مسیحیت گفته می شود در آخر الزمان هنگامی که شیطان آزادی مجدد به دست می آورد، آشوب و ناامنی جهان را فرامی گیرد و ستمکارانی ظاهر می شوند و جنگ های خونینی در سراسر جهان درمی گیرد. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون.....
درنوشتار حاضر تلاش شده است که روش های مختلف جامعه شناسی دین مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق آسیبهای را که مطالعه جامعه شناسانه از دین در پی دارد شناسایی و در نتیجه الگوئی از جامعه شناسی دین مطرح نماید تا از حیث روش فاقد مشکلاتی باشد که جامعه شناسی دین در وضعیت موجود با آن درگیر است؛ به همین منظور پس از طرح مسأله و بررسی ابعاد و سطوح مختلف دین، سه روش «اثباتی»، «تفسیری» و «انتقادی» مورد بحث قرار گرفته و پیش فرضهای اساسی آنها مشخص شده است. پس از آن ارتباط این روشها با جامعه شناسی دین و اینکه هرکدام چه سطح و یا بعد از دین را به عنوان موضوع جامعه شناسی دین بر می گزینند موشکافی شده که روش اثباتی بعد عینی، روش تفسیری بعد ذهنی و روش انتقادی هر دو بعد را به عنوان موضوع جامعه شناسی دین انتخاب مینماید. البته بررسی پیامدهای هریک و نقد شان نیز مغفول نمانده است.
  • تعداد رکوردها : 1323