• فلسفه

 • کلام

 • اخلاق

 • مهدويت

نیاز فلسفه به فلسفه

قابل توجه کاربران محترم؛ به اطلاع میرساند مبنای فعالیت این وب سایت اطلاع رسانی علمی گسترده و متنوع می باشد بر این اساس از تمامی مقالات محققین ، پژوهشگران و سایتهایی که محتوای قلم و موضوعات پژوهش شان متناسب با فعالیت این وب سایت است با ذکر نام محترمشان مقالات مناسب باز نشر می گردد. بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد.گفتگوی زیر با دکتر عبدالحسین خسرو پناه در تاریخ یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ باز نشر گردیده است. عبدالحسین خسروپناه در گفت‎وگو با «فرهنگ امروز» نیاز فلسفه به فلسفه یکی از راه‎های تکامل علوم، فلسفه ی علوم است. در این باره حتی خود فلسفه، فلسفه نیاز دارد، فلسفه‎ی فلسفه ی اسلامی، فلسفه‎ی فلسفه ی کانت؛ یعنی لازم است یک نوع نگاه درجه دو به فلسفه ی کانت، فلسفه ی غرب و فلسفه ی اسلامی داشته باشیم؛ زیرا یک سلسله پرسش‎های بیرونی درباره ی این قسم از فلسفه وجود دارد که باید یک جایی به این پرسش‎ها پاسخ داده شود و فلسفه ی مضاف این بستر را آماده کرده است. فرهنگ امروز/فاطمه امیراحمدی: اصطلاح جدیدی که در چند سال اخیر در حوزه ی فلسفه عنوان می‎شود «فلسفه ی مضاف» است، البته برخی معتقدند این اصطلاح معنای فقهی را به ذهن متبادر می‎سازد و بهتر است اصطلاح «فلسفه ی خاص» جایگزین آن شود. به هرروی فلسفه‎ی مضاف یا فلسفه ی خاص به شاخه هایی از فلسفه گفته می شود که یک حوزه یا پدیده ی خاص را به طور تخصصی از دیدگاه فلسفی مورد مطالعه قرار می دهد. از آن جمله می‎توان به فلسفه‎ی کنش، زیست‎شناسی، شیمی، آموزش، اقتصاد، مهندسی، زیست بوم، فیلم، جغرافیا، اطلاعات، بهداشت، تاریخ، طبیعت انسان، شادی، زبان، حقوق، ادبیات، ریاضیات، ذهن، موسیقی، وجود، فرهنگ، فلسفه، فیزیک، سیاست، روان شناسی، دین، علم، جامعه شناسی، فناوری، جنگ و جنسیت اشاره کرد.در باب همین موضوع به سراغ محقق این حوزه از فلسفه «عبدالحسین خسروپناه» رئیس مؤسسه ی پژوهشی حکمت و فلسفه ی ایران رفتیم که در ادامه مشروح این گفت‎وگو آمده است. فلسفه ی مضاف، فلسفه ی خاص، فلسفه‎ی اسلامی

19 خرداد 1394

شبکه سيستمی هستی شناسی ملاصدرا و بازتاب آن در فيزيک جديد

قابل توجه کاربران محترم؛ به اطلاع میرساند مبنای فعالیت این وب سایت اطلاع رسانی علمی گسترده و متنوع می باشد بر این اساس از تمامی مقالات محققین ، پژوهشگران و سایتهایی که محتوای قلم و موضوعات پژوهش شان متناسب با فعالیت این پایگاه اطلاع رسانی است با ذکر نام محترمشان مقالات مناسب باز نشر می گردد. بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد. مقاله حاضر به قلم جناب آقای مهدی دهباشی منتشر گردیده است. شبکه سيستمی هستی شناسی ملاصدرا و بازتاب آن در فيزيک جديد در قرن بيستم شبكة سيستمي در علوم مختلف بويژه فيزيك بر ارتباطات و همبستگيهاي متقابل پديده ها تأكيد دارد و آنچه در اين نگرش مورد توجّه قرار مي گيرد همبستگي مجموعه اي اشياء است، نه پديدارها بصورت منفرد و مستقل . هر موجود در شبكة سيستمي داراي يك ارگانيسم است ، بگونه اي كه با همة تركيبي كه در اجزاء آن مشاهده مي گردد، هر سيستمي خود را در كلّيتي وحدتمند و پويا نشان مي دهد. هر سيستم ، مجموعه اي از اجزاء مرتبط و وابسته به يكديگر است و يك كلّ را تشكيل مي دهد. پيوند اجزاء در نگرش سيستمي بصورت تعاملي ، زايشي ، تحوّلي ، ساختاري و رفتاري منظور مي گردد. با اين توصيف در ميان پديده هاي هستي ، هيچ چيز بصورت مطلق و مستقل وجود ندارد و هريك از پديده هاي هستي تنها در ارتباط با يكديگر مي توانند تعيّني مبهم داشته باشند. اين وابستگي و همبستگي ميان پديده ها در زبان فلسفي ملاصدرا تحت عنوان وجود ربطي عالم امكان باجمال مورد بحث قرار گرفته است . شبكة سيستمي ، وجودات امكاني ، ملاصدرا، فيزيك جديد

19 خرداد 1394

پيامدهاى تربيتى نظريه حركت جوهرى

قابل توجه کاربران محترم؛ به اطلاع میرساند مبنای فعالیت این وب سایت اطلاع رسانی علمی گسترده و متنوع می باشد بر این اساس از تمامی مقالات محققین ، پژوهشگران و سایتهایی که محتوای قلم و موضوعات پژوهش شان متناسب با فعالیت این پایگاه اطلاع رسانی است با ذکر نام محترمشان مقالات مناسب باز نشر می گردد. بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد. مقاله پیش رو به قلم جناب آقای مرتضى خسرونژاد منتشر گردیده است. پيامدهاى تربيتى نظريه حركت جوهرى علوم انسانى داراى پيچيدگيها و دشواريهاى خاص خود است. تعليم و تربيت نيز همچون بخشى از اين علوم ويژگيهاى خاص خود را دارد. زمانى تصور بر آن بود كه بر مبناى يگانگيهاى وجود انسانى در همه جاى جهان، به نظريه اى واحد مى توان پرداخت كه همچون علوم فيزيكى پاسخگوى نيازهاى موجود و همه گير باشد. اين تصور تكگرايى برخاسته از مدرنيزم، اينك در مقابل كثرت گرايى پست مدرنيزم ناچار به دفاعى جانانه از خود است، كه اگر تاب اين هجوم عقلانى وواقعى را نياورد - كه نياورده است- بايد پاى باز پس كشد و به حدود معقول و مجاز خود قناعت ورزد. در اين بين در زمانه حاضر كه زمينه گفتگوى بين فرهنگها بيش از پيش فراهم آمده است بنظر مى رسد كه از جمله وظايف دانشجويان، دانشگاهيان و فرهيختگان تلاش در تدوين نظريه هايى بومى است كه هم توان پاسخگويى به نيازهاى موجود را داشته باشد و هم در عرصه جهانى گفتگوى انديشه ها جلوه و خودنمايى نمايد. با توجه به چنين ضرورتى اين مقاله كوشيده است بر مبناى نظريه اى فلسفى - نظريه حركت جوهرى ملاصدرا - نظريه اى تربيتى بپرورد كه همچون هر نظريه تربيتى ديگر حرفهايى براى عرضه در زمينه اهداف، محتوا، روش ها، ساختار و ارزشيابى داشته باشد و همچنين بتواند براى گشودن برخى بغرنجيهاى نظرى موجود در عرصه تعليم و تربيت راهى گشايد و شايد پاسخگوى معضلات عملى موجود نيز باشد. حركت جوهرى، امكان و ضرورت تربيت انسان

19 خرداد 1394

ملاصدرا و پرسش های جدید

قابل توجه کاربران محترم؛ به اطلاع میرساند مبنای فعالیت این وب سایت اطلاع رسانی علمی گسترده و متنوع می باشد بر این اساس از تمامی مقالات محققین ، پژوهشگران و سایتهایی که محتوای قلم و موضوعات پژوهش شان متناسب با فعالیت این پایگاه اطلاع رسانی است با ذکر نام محترمشان مقالات مناسب باز نشر می گردد. بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد. گفتگوی پیش رو گزارش مناظره ای در برنامه زاویه شبکه 4 سیما است که پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ امروز به قلم خانم فاطمه امیراحمدی منتشر کرده است. ملاصدرا و پرسش های جدید در حوزه فلسفه و حیات پویای آن، ابن‎رشد، فیلسوف دنیای اسلام برای غرب مسیحی نقطه‎ی آغاز بود اما برای شرق اسلامی یک پایان. در واقع غرب دچار یک سلطه عقل‎گریز در خود شده بود که با چراغ ابن‎سینا و ابن‎رشد از آن فضا خارج شد. اما شرق از تکنیک‎های پژوهشی غفلت کرد، شیوه‎ی پژوهشی که مسبوق به یک خودآگاهی است. و در این‎جا سخن این است که ما اساسا این خودآگاهی را نسبت به سنت خود، پیدا نکردیم. مجله زاویه در ادامه برگزاری مناظره های خود در حوزه علوم انسانی در این هفته با موضوع «ملاصدرا و پرسش‎های جدید» با حضور یحیی یثربی و حسین کلباسی، برگزار شد. واژه‎ی فلسفه در ۳ معنا است؛ «فلسفه عام یعنی فلسفه از گذشته تا حال، از طبیعیات، ریاضیات، تدبیر منزل و غیره»، «فلسفه در معنای خاص یعنی فلسفه اولی و هستی‎شناسی» و «فلسفه مضاف یعنی مبانی و مبادی و کاربست این علم». و در مجله‎ی علوم انسانی زاویه‎ی این هفته، فلسفه در معنای خاص آن مورد بحث قرار گرفت. زاویه با این پرسش بحث را آغاز نمود که «فلسفه‎ی ملاصدرا به طور خاص و فلسفه اسلامی به طور کلی، آیا پاسخ‎گوی نیازهای امروز است یا خیر، و آیا کار ویژه‎ی اجتماعی دارد و می‎تواند مشکلات امروز جامعه‎ی ما را حل کند یا خیر؟» فلسفه، فلسفه‎ی ملاصدرا، فلسفه اسلامی، فلسفه مضاف، یحیی یثربی، حسین کلباسی

18 خرداد 1394

 • تعداد رکوردها : 263

  پرواز روح و چگونگی زندگی پس از مرگ از دیدگاه سهروردی

  موضوع معاد یکی از اصول راسخ دین و از مهمترین مقولاتی است که افکار انسانها، بویژه پژوهشگران و اندیشمندان را بخود مشغول نموده است و با طرح آراء و اندیشه ها در خصوص معاد،مبحث تناسخ همراه و همگام گردیده است،بگونه ای که کمتر مکتب و دینی را می توان که ردّ پای موضوع تناسخ در آن دیده نشود البته هندوان به داشتن این عقیده مشهورند.(بیرونی،ص 83،تئودور،ص 761) سهروردی از جمله حکیمان اندیشمندی است که در آغاز کتاب حکمت الاشراق خود به طرح موضوع معاد پرداخته و پس از آن،بحث بقای نفس را مطرح نموده است.

  25 شهریور 1392

  معاد شناسي صدرا

  ؛ لازم به ذکر است است از آنجا که یکی از رسالتهای این سایت اطلاع رسانی و تنوع محتوایی برای کاربران محترم است لذا از نویسندگان محترم دیگر با ذکر نام و مشخصات مقالاتی درج می گردد بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه محتوای آنها نمی باشد. مسئله معاد،که در اسلام بسیار مورد تاکید قرار گرفته بگونه‏ای‏ که حیات دنیوی بعنوان مزرعه و مقدمه‏ای برای حیات اخروی‏ منظور شده،در ادیان و مکاتب دیگر نیز از دیرباز مطرح بوده‏ است.این مسئله از اساسی‏ترین انسانی است که با بقا و سعادت وی ارتباط دارد و طبعا هیچ انسانی نمی‏تواند نسبت به آن‏ بی‏تفاوت باشد.

  12 شهریور 1392

  واکاوی دیدگاه های کلامی جدید در باب سرشت وحی نبوی، با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه

  چکیده: تاکنون چند دیدگاه عمده در توصیف و تشریح وحی نبوی، مطرح گردیده است؛ بر اساس دیدگاه کلاسیک، وحی، نوعی انتقال حقایق و اطلاعات به پیامبر است که از زبان طبیعی استقلال دارد. مطابق رأیی دیگر، وحی، مجموعه ای از افعال گفتاری خدا و ناظر بر ارتباطی زبانی میان خدا و پیامبر است. برخی دیگر، سرشت وحی را تجربه ی دینی نبی می انگارند و بر نوعی شهود عرفانی و مواجهه ی پیامبر با خدا تأکید می کنند. گروهی نیز، پدیده ی وحی را ماحصل نبوغ فکری و قریحه ی پیامبر تلقی کرده اند. بر اساس مبانی حکمت متعالیه، همچون وحدت تشکیکی وجود و اتحاد عاقل و معقول، می توان چنین اذعان نمود که وحی نیز، مانند وجود، حقیقتی واحد و دارای مراتب مختلفی است که تمامی موجودات عالم، بر اساس مرتبه ی وجودی خویش، از این فیض الهی، بهره مند می-گردند و با منشأ آن، اتحاد می یابند. برخی از دیدگاه های مطرح شده در این باب، اگرچه قابل نقد است، ولی می-تواند به عنوان مقدمه ای برای دریافت وحی نبوی قلمداد گردد و برخی دیگر نیز به رغم اینکه از جهاتی نمی تواند قابل انطباق کامل با فرایند وحی باشد، اما می توان آن را در مورد برخی از مراتب وحی نبوی پذیرفت. بنابراین، میان اقسام وحی، جز از نظر مرتبه، تفاوتی نیست. واژه های کلیدی: وحی، تشکیک وجود، اتحاد عاقل و معقول، تجربه ی دینی، شهود.

  27 مرداد 1392

  نگرشی فلسفی-کلامی به مفهوم نیایش‏ دعا،قضا و قدر

  نکته ؛ لازم به ذکر است است از آنجا که یکی از رسالتهای این سایت اطلاع رسانی و تنوع محتوایی برای کاربران محترم است لذا از نویسندگان محترم دیگر با ذکر نام و مشخصات مقالاتی درج می گردد.لذا این مقاله در مجله کیهان فرهنگی شماره 203 شهریور 1382 با قلم آقای کاظم باز افکن به چاپ رسیده است. دعا در عرف اهل دین به معنای حاجت‏ بردن است به درگاه خداوند.دینداران‏ واقعی معتقدند که همه تقاضاها و نیازهای خود را باید به محضر پروردگار قادر ببرند و از غیر او هیچ مطلبند.اما در اینجا و درست همین نقطه گویا مشکلی‏ بروز می‏کند.اگر همه حوادث جهان و به‏ تبع آن همه آنچه بر آدمیان خواهد گذشت‏ در لوح محفوظ الهی ثبت و در قضای‏ لا یتخلف او معین شده است،دیگر دعا کردن چه چیزی را می‏تواند تغییر دهد؟و اصولا جایگاه دعای بندگان در قضا و قدر الهی کجا است؟مقاله حاضر عهده‏دار کاوش در اطراف پاسخ‏های مختلفی است‏ که به این پرسش داده شده است.

  20 مرداد 1392

  • تعداد رکوردها : 214
  • تعداد رکوردها : 0
  • تعداد رکوردها : 0
 • پربيننده ترين مطالب

 • آخرین مطالب

 
 
 

حدیث

 

امام كاظم عليه ‏السلام : إنَّ لِلّهِ عِبادا فِي الأرضِ يَسعَونَ في حَوائجِ النّاسِ هُمُ الآمِنونَ يَومَ القِيامَةِ

خداوند در زمين بندگانى دارد كه براى برآوردن نيازهاى مردم مى‏كوشند؛ اينان ايمنى يافتگان روز قيامت‏ اند .

کافى : جلد ۲ ، صفحه ۱۹۷